top of page

Warunki

Warunki sprzedaży i dostawy Help-Alarm Schweiz GmbH
1. Kupujący jest związany zamówieniem po upływie 14-dniowego okresu anulowania. Odwołanie musi mieć formę pisemną (np. list, faks, e-mail). Dostawa jest bezpłatna i bezpłatna. Kupujący ponosi opłaty za pobraniem
2. Umowa kupna przedmiotu (przedmiotów) na sprzedaż zawierana jest między Help-Alarm Schweiz GmbH, (zwanym dalej sprzedawcą) a niżej podpisanym (zwanym dalej kupującym). Sprzedający gwarantuje określoną cenę od dnia złożenia zamówienia przez okres 6 miesięcy. W przypadku zamówień na terminy powyżej 6 miesięcy obowiązują ceny sprzedaży i warunki płatności obowiązujące w dniu dostawy. Zmiany w asortymencie są dozwolone po 6 miesiącach
3. Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia zamówionych urządzeń na tydzień przed i 4 tygodnie po określonym terminie dostawy. W przypadku wyjątkowych okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak siła wyższa i związane z nią trudności w dostawie, sprzedawca nie jest związany wyżej wymienionym terminem dostawy. Po zaleganiu przez sprzedającego kupujący ma możliwość ustalenia sprzedającemu pisemnego okresu karencji na dostawę w ciągu 2 tygodni. W przeciwnym razie kupujący może odstąpić od umowy lub dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia niniejszej umowy sprzedaży z powodu negatywnej kontroli kredytowej.
5. Oczywiste wady dostarczonego towaru należy zgłosić sprzedającemu w ciągu tygodnia od dostawy. Gwarancja dotyczy usunięcia wszelkich wad, które mogą wynikać z błędów materiałowych lub produkcyjnych. Jeśli przedmiot zakupu nie może być trwale naprawiony z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, kupujący może, po ustaleniu okresu karencji, mieć prawo do odstąpienia od umowy kupna.
6. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia zakupionego przedmiotu lub jeśli umowa kupna zostanie anulowana za obopólną zgodą po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia, kupujący musi zapłacić zryczałtowaną stawkę w wysokości 20% ceny gotówkowej. Kupujący ma jednak prawo udowodnić, że szkoda poniesiona przez sprzedającego jest mniejsza.
7. Warunki gwarancji. Gwarant udziela 3-letniej gwarancji na system bezpieczeństwa Help. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą przekazania urządzenia. Warunkiem udzielenia gwarancji jest jednak zakup urządzenia u autoryzowanego specjalisty, nieusunięcia z urządzenia tabliczki znamionowej i numeru seryjnego oraz niepoddanie się ingerencji w urządzenie. Rozwiązywanie problemów i próby naprawy przez osoby trzecie są również uważane za manipulację. Przypadek gwarancyjny istnieje w szczególności, gdy:
-błąd można powiązać z usterką w sieci
-błąd został spowodowany wpływami zewnętrznymi
-błąd został spowodowany niewłaściwą obsługą.
Materiały eksploatacyjne, takie jak akumulator, nie są objęte gwarancją
Klient może dowolnie wydłużyć okres gwarancji do 10 lat (z wyłączeniem baterii)
W tym celu urządzenie musi być sprawdzane raz w roku (od 1. roku) przez technika z Help-Alarm Schweiz GmbH. Przedłużenie gwarancji kosztuje 180 CHF rocznie (jeśli urządzenie nie jest sprawdzane co roku, gwarancja traci ważność)
Wszelkie koszty transportu poniesione w związku z przesłaniem systemu zabezpieczenia pomocy na adres gwaranta ponosisz Ty.
Gwarancja Help-Alarm Schweiz GmbH polega na naprawie lub nowej dostawie urządzenia.
Dalsze roszczenia wobec Help-Alarm Schweiz GmbH wynikające z niniejszej gwarancji, jak również odpowiedzialność za szkody, które nie wystąpiły na urządzeniu, są wykluczone. Praca w ramach gwarancji nie pociąga za sobą nowej gwarancji.
Kupujący wyraża zgodę na przesłanie kopii niniejszej umowy kupna do gwaranta Help-Alarm Schweiz GmbH.
Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu rękojmi, w szczególności prawa do świadczenia uzupełniającego, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i odszkodowania.
Istnieją one dodatkowo w stosunku do niniejszej gwarancji, jeśli sprzedane urządzenie nie było wolne od wad w momencie przejścia ryzyka.
8 Za spory wynikające z niniejszej umowy odpowiedzialne są sądy w siedzibie kupującego lub sprzedającego. Obowiązuje prawo szwajcarskie

bottom of page